سوابق مدیریتی

 • فارغ التحصيل دانشگاه تبريزدر سال 1362
 • مسئول امور دارويی خلخال درشش ماهه دوم سال 1362 ( دوران طرح )
 • رييس بيمارستان شريعتی آستارا در شش ماهه اول سال 1363
 • مدير شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قائن از سال 1363-1365
 • انتخاب شبکه نمونه ومدير نمونه در سال 1365
 • مدير شبکه بهداشت ودرمان بجنورد از سال 1365-1367
 • رييس امور دارويی شهرستان مشهد تا سال 1369
 • مدير خدمات درمانی و هماهنگی اورژانس خراسان تا سال 1378
 • عضو شورای درمان استان
 • قائم مقام معاونت درمان و داروی دانشگاه
 • عضو اصلی هيئت مديره نظارت بر انتخابات نظام پزشکی مشهد سال 1383
 • مدير امور دارويی ومخدر استان تا سال 1385
 • مديرنمونه در سال1384
 • داروساز نمونه در سال 1385
 • رييس هيئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی مشهد در سال 1387