مشخصات پروژه ساختماني

  • مساحت طرح :5827 متر مربع
  • زیر بنا :3714 متر مربع
  • مساحت ساختمان اداری :500 متر مربع
  • مساحت آزمايشگاه ها :325 متر مربع
  • مساحت کل توليد :1502 متر مربع
  • مساحت انبارها :815 متر مربع
  • مساحت تاسيسات موتورخانه :255 متر مربع
  • مساحت رستوران :100 متر مربع
  • مساحت سرويس های بهداشتی :100 متر مربع
  • مساحت نگهبانی :110 متر مربع