خط تولید

شركت سجاد داروي شرق قابليت توليد 2/400/000/000 عدد قرص ،‌ 150/000/000 عدد كپسول را سالانه در دو شيفت كاري دارا است و از اين نظر جزو برترين توليد كنندگان دارو در ايران مي باشد.

پرسنل فعال در خط توليد شامل 15  نفر متخصص دارويي و آزمايشگاهي و  40  نفر كاركنان خط توليد مي باشد .

كادر فني نيز در كنار كاركنان خط توليد مسئوليت مراقبت و تعمير دستگاه ها و تامين امنيت پرسنل را به عهده دارند .

دستگاه هاي موجود در خط توليد شامل :

FBP،CONTA Blender، BLISTER PACK، FLUID BAD PROCESSOR ، PASTE PREPARATION VESSEL ، RMG ، VEBRO STETER ، Blender ،

كنتا بلندر ، آسياب  چكشي ،‌ پرس ،‌كتينگ ، كنترل چشمي ، بليستر ، دستگاه توليد كپسول و همچنين دستگاه هاي بسته بندي مي باشد .

ساير بخش های خط توليد شامل انبار قرنطينه ، بخش انبار و بسته بندی و آزمايشگاه IPQC (کنترل فيزيکی حين توليد) می باشد.