آزمايشگاه كنترل شيميايي

به علت اهميت رعايت استاندارد و حفظ کيفيت در محصولات دارويی ، کليه مواد اوليه و همچنين محصولات سجاد دارو بايد برگ تاييد آزمايشگاه های کنترل کيفيت دريافت کنند.

فعاليت هاي آزمايشگاه‌ :
طرحهای تحقیقاتی و انجام  آزمایشهای شیمی ، کنترل شیمیایی داروها .
در اين واحد تست هاي HPLC ، UV ، تست زمان باز شدن قرص  ، سختي سنج و ساير تست هاي شيميايي انجام  مي گيرد .

ليست تجهيزات موجود در اين واحد :
رفراكتومتر ، كارل فيشر ، Dissolution tester ،‌ آون خلاء ،‌ سانتريفوژ ، كوره ، آون خشك ، ذوب سنج ، PH متر ،‌ترازوي حساس و نيمه حساس ، آون رطوبتي ،‌ شيكر لوله اي ،‌ سونيكر ، سختي سنج ،‌ذوب سنج ، بن ماري .