كنترل حين توليد (IPQC)

وظيفه اين واحد كنترل بخش هاي توليد و بسته بندي محصولات مي باشد. در اين واحد تمام فرايند توليد يك محصول از توزين تا بسته بندي با شرايط استانداردهاي جهاني و قوانين GMP تطابق داده مي شود.

اهداف اين واحد:

  • نظارت شرايط تمامي واحد ها و عملكرد كارشناسان و پرسنل ( توليد و بسته بندي) در رعايت اصول GMP
  • انجام آزمايشات لازم جهت كنترل كيفيت محصولات در بخش هاي توليد و بسته بندي
  • اجراي سيستم مديريت كيفيت بر اساس GMP در خط توليد
  • كنترل كليه ماشين آلات و دستگاه ها از لحاظ كيفيت و مقررات GMP