ليست آزمايشات و فعاليتهاي بخش

 • آزمون‌هاي محدوديت ميكروبي: براي داروهاي خوراكي  و مواد اوليه.
 • ساخت و تهيه محيط‌هاي كشت مربوط به آزمون‌هاي مختلف
 • ساخت و تهيه محلول‌هاي بافر فسفات، محلول‌هاي رنگ‌آميزي و ...
 • استريليزاسيون با اتوكلاو _ براي استريل كردن محيط ‌هاي كشت، وسايل مورد مصرف بسته‌بندي شده، استريل كردن ضايعات ميكروبي بعد از آزمايشات و كشت‌ها.
 • كنترل روزانه و ثبت دماي انكوباتورها و يخچال‌ بخش
 • پاساژ ماهانه ميكروارگانيسم‌هاي بخش                   
 • مستند سازی و کد گذاری فعاليتهای انجام شده
 • کنترل کيفی محيطهای کشت با استفاده از سوش های استاندارد مربوطه
 • کنترل pH محيطهای کشت و آ ب مقطر مصرفی
 • كنترل كيفي آب مقطر مصرفي ، آب مورد مصرف كاركنان
 • کنترل کيفی جارهای بيهوازی
 • کنترل کيفی هودها و دستگاه های بخش
 • کنترل کيفی فضای کار، فضاي سالن توليد ، دستگاه هاي سالن توليد

ليست دستگاه هاي موجود در آزمايشگاه ميكروبشناسي :

انكوباتور °37 - انكوباتور°26 - اتوكلاو 75 ليتري- ميكروسكوپ المپيوس CX21 - دستگاه آنتي بيوگرام- كلني كانت  ترازوي نيمه حساس -  هود لامينار-  فور خشك -  هيتر