واحد تضمين كيفيت

شعار واحد تضمين كيفيت
كيفيت بايد در حين توليد ايجاد شود نه آنكه در محصول نهايي ارزيابي گردد.
اصل تضمين كيفيت داراي مفهومي گسترده است، كه شامل تمامي تدابير و راه كارهايي مي باشد كه به تنهايي يا مشتركاٌ مي توانند بر كيفيت محصول اثر گذار باشند تا اطمينان از كيفيت محصول حاصل آيد. بنابر اين تضمين كيفيت علاوه بر شامل بودن اصول GMP شامل ساير موارد مانند طراحي، فرمولاسيون، كنترل كيفيت و غيره مي باشد.
مدير تضمين كيفيت
در شركت سجاد داروي شرق مدير تضمين كيفيت همان داروساز واجد شرايط و مسئول فني خانم دکتر سلطانی مي باشد. اين واحد تحت نظر مدير عامل و با نمايندگي مسئول فني در حال فعاليت مي باشد.

سيستم تضمين كيفيت به مديريت مسئول فني تعيين كننده موارد زير مي باشد:
1- رعايت ضوابط GMP و GLP
2- عمليات صحيح توليد و روش هاي كنترل صحيح
3- تعيين شرح مسئوليت ها و وظايف مديران و پرسنل
4- استفاده صحيح از مواد اوليه و مواد بسته بندي
5-  انجام كنترل هاي لازم روي مواد اوليه و مواد بسته بندي
6-  كاليبراسيون دستگاه ها
7-  اسقرار برنامه جامع معتبر سازي
8-  ترخيص محصول طبق دستور العمل ترخيص محصول
9-  شرايط درست انبارداري و توزيع دارو ( GSP و GDP)